Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

The Oakley Vale Community Association ‘Arts Action Team’ began in 2017 as an initiative from ‘Made in Corby’. Local residents; Monica Babb, Paul Balmer, Judy Caine, Colin and Brigid Gibbs, Chris and Dorey Storey were guided by Catherine Hemelryk to commission a sculpture for Oakley Vale.

The chosen sculptor; Richard Janes delivered ‘It’s a Kinda Woosh’ as well as the sculptural bench; ‘Set a While an’ Rest’ and ‘Curly Leaf’ designed in collaboration with our young people at ‘The Oakley Rangers’. All these works incorporated local natural wildlife; Heron, Red Kite, Great Crested Newt and Dragonflies within a design that echoed our lake fountain and the local oak trees. In tribute to our local industry, Corby steel is used in these sculptures and they were also galvanised in Corby by Premier Galvanising Ltd.

Our then Mayor of Corby, Cllr. Matt Keane, unveiled the first three works on 15th of July, 2017, and a celebration with music from ‘The Oakley Rangers’ and food and drink from the local community took place at Oakley Vale Community Centre with free ice cream for all the attendees!

Corby Borough Council adopted the three works in late 2017.

In 2018 Paul Balmer, then Chair of the Community Association, obtained a small grant to extend ‘Corby Sculpture Park’ in a public vote by our Corby Community through ‘Tesco’ Bags of Help. This donation to be used for this signage and also the current installation of two generous gifts:

The first gift is ‘Corby Heritage’ by Corby sculptor Ray Andrew. This work incorporates wood from Rockingham Forest, steel from Stwearts and Lloyds and brick from the Corby Brick Company (1878-1911).

The second gift is ‘Heron Tree’ donated by Cooney Marine of Kettering and Poole. James Cooney admired the work of Oakley Vale based HD Media Community Interest Company whose young people filmed the initial artwork design and installation. He then offered us a sculptural ‘Tree’ to be manufacture in their unique stainless-steel process in Kettering.

Volunteer artists from The Rooftop Arts Centre in Corby led by Dinah Kazakoff, Warren Shaw and Richard Harrison then developed the concepts for ‘Heron Tree’ in consultation with Oakley Vale residents.

This sculpture signage was donated by TATA Steel and constructed by apprentices from Tresham College led by Dan Barker then Head of Engineering and Motor Vehicle.

Supporters of Corby Sculpture Park

Polish

Stowarzyszenie Społeczności Oakley Vale „Arts Action Team” rozpoczęło działalność w 2017 roku jako inicjatywa miejscowej organizacji kulturalnej ‘Made In Corby’. Czlonkowie społeczności: Monica Babb, Paul Balmer, Radna Judy Caine, Colin i Brigid Gibbs, Chris i Dorey Storey poprosili Catherine Hemelryk, żeby zamówiła rzeźbę dla osiedla Oakley Vale.

Wybrany przez nich rzeźbiarz Richard Janes wykonał rzeżbę pod tytułem ‘It’s a Kinda Whoosh’ („Taki Powiew”) – po lewej, a także rzeźbioną ławkę „Set a While an’ Rest” („Usiadż i odpocznij chwilę”) i ‘Curly Leaf’ („Zakręcony Listek”) zaprojektowane we współpracy z naszymi młodymi ludźmi – „Oakley Rangers”. Wszystkie te prace wykonano, używając miejscowej fauny- Czapla, Kania Ruda, Traszka Grzebieniasta i Ważki – w ramach projektu, który odzwierciedlał naszą fontannę na jeziorze i lokalne dęby. W hołdzie naszemu lokalnemu przemysłowi w tych rzeźbach zastosowano stal wytworzoną w Corby, a także zostały one ocynkowane w Corby przez firmę Premier Galvanizing Ltd.

Nasz ówczesny burmistrz Corby, członek Rady Miejskiej Matt Keane zaprezentował trzy pierwsze prace 15 lipca 2017 na uroczystości z muzyką „The Oakley Rangers” oraz jedzeniem i piciem od lokalnej społeczności. Odbyło się to w Klubie Osiedlowym Oakley Vale z bezpłatnymi lodami dla wszystkich uczestników!

Rada Miasta Corby przyjęła trzy prace pod koniec 2017 r.

W 2018 roku Paul Balmer, ówczesny przewodniczący Stowarzyszenia Społeczności Oakley Vale, otrzymał niewielkie dofinansowanie na przedłużenie naszej akcji Rzeźby dla Corby w głosowaniu publicznym naszej społeczności Corby za pośrednictwem akcji „Torby pomocy TESCO ”. Ta darowizna zostanie wykorzystana dla stworzenia oznakowania, a także na instalację dwóch hojnych prezentów:

Pierwszym prezentem jest ‘Corby Heritage’ rzeźba stworzona przez rzeźbiarza z Corby Raya Andrew. Praca ta obejmuje drewno z lasu Rockingham, stal ze stalowni  Stewarts and Lloyds w Corby, a także cegły z The Corby Brick Company (1878–1911).

Drugi prezent to „Drzewo Czapli” ofiarowane przez firmę Cooney Marine z Kettering i Poole. James Cooney podziwiał prace włożoną przez HD Media Community Company z siedzibą w Vale, gdzie młodzi ludzie sfilmowali  wstępny projekt graficzny i instalację. On potem zaproponował nam, że rzeźbę „Drzewo”  wyprodukuje w Kettering, używając stali nierdzewnej przy pomocy unikalnego procesu.

Artyści-wolontariusze z The Rooftop Arts Centre Corby pod kierownictwem Richarda Harrisona, Warrena Shawa i Diny Kazakoff opracowali dalsze koncepcje „Drzewa Czapli” w porozumieniu z mieszkańcami Oakley Vale.

Oznakowanie rzeźby zostało darowane przez stalownię z Corby TATA STEEL i zostały one skonstruowane przez uczniów z Tresham College pod kierownictwem Dana Barkera, ówczesnego Kierownika Fakultetu Inżynierii i Pojazdów Motorowych.

Russian

Общественная ассоциация Оукли Вэйл «Arts Action Team» была основана в 2017 как проект «Made in Corby». Местным жителям: Монике Бабб, Полу Балмер, Джуди Кейн, Колину и Бриджит Гибс, Крису и Дори Стори, под началом Катрин Хамелрик было поручено воссоздание скульптуры в Оукли Вэйл.

Ими избранный скульптор, Ричард Джейнс предоставил скульптуру “Это своего рода свист” (слева) вместе с декоративной скамейкой “Присядь и отдохни” и скульптурой “Вьющийся листок” спроектированной в сотрудничестве с группой молодых людей “The Oakley Rangers”. Все дизайнерские работы включают в себя местную фауну: цапли, красные коршуны, большие горбатые тритоны и стрекозы, напоминающие о нашем озерном фонтане и дубовых деревьях. В память о нашей промышленности использовалась сталь произведенная в Корби, а гальванизация была проведена в “Premier Galvanizing Ltd.”.

Наш, тем временем исполняющий обязанности мэра Корби, Мат Кейн, представил первые три работы 15 июля 2017 года. Открытие было сопровождено празднованием с музыкой исполненной “Oakley Rangers” и едой, приготовленной местными общинами в “Oakley Vale Community Centre” c бесплатным мороженым для всех присутствующих!

Городской совет Корби позже принял ответственность по уходу за скульптурами в 2017 году.

В 2018 году Пол Балмер председатель руководства по общественным работам получил небольшой грант для расширения скульптурного парка Корби, в публичном голосовании через “Tesco Bags of Help”. Полученные средства пошли на установку знаков и двух щедрых подарков:  

Первый подарок: “Наследие Корби” исполненный скульптором Рэй Эндрю из Корби. Эта работа изготовлена из древесины Рокингемского леса, из стали“ Stuarts and Lloyds” и кирпича “Corby Brick Company (1878-1911)”.

Второй подарок: “Дерево цапли” предоставленный Куни Марин из Кеттеринга и Пула. Джеймс Куни восхищался работой проделанной “Oakley Vale HD Media Community interest Company”, молодые люди которой засняли изначальное художественное проектирование и установку. Он также предложил нам изготовить скульптуру «Дерево» в уникальном стальном процессе проводимом в Кеттеринге. 

Художники волонтёры из “ The Roof Top Arts Centre Corby” под управлением Ричарда Харрисона, Варена Шоу и Дины Казаков предоставили концепцию для «Дерево Цапли» при консультации с жителями Оукли Вэйл.

Роспись на скульптуре была безвозмездно проведена “TATA Steel” и выполнена аспирантами из “Tresham Collage” под управлением Дана Бейкера руководителя инженерным и моторным отделами.

Spanish

El “Arts Action Team” de la Asociación Comunitaria de Oakley Vale comenzó en 2017 como una iniciativa de “Made in Corby”. Los residentes locales Monica Babb, Paul Balmer, Judy Caine, Colin y Brigid Gibbs, Chris y Dorey Storey fueron guiados por Catherine Hemelryk para encargar una escultura para Oakley Vale.

El escultor elegido; Richard Janes entregó “It’s a Kinda Woosh”, así como el banco escultórico; “Set a While an’ Rest “y” Curly Leaf “, diseñados en colaboración los jóvenes miembros de la asociación “The Oakley Rangers “. Todas estas obras incorporaron la vida silvestre natural local (garza, milano real, tritón crestado y libélulas) dentro de un diseño que también hizo eco de la fuente del lago y los robles locales. En homenaje a nuestra industria local, se utiliza el acero de Corby en estas esculturas y también fueron galvanizadas en Corby por Premier Galvanizing Ltd.

Nuestro entonces alcalde de Corby, Matt Keane, desveló las primeras tres obras el 15 de julio de 2017, y se llevó a cabo una celebración con música del grupo “The Oakley Rangers” y con comida y bebida ofrecida por la comunidad local en el Centro Comunitario de Oakley Vale con helado gratis para todos los asistentes.

El Ayuntamiento de Corby adoptó las tres obras a finales de 2017.

En 2018 Paul Balmer, entonces presidente de la asociación comunitaria, en una votación pública obtuvo una pequeña subvención a través de la iniciativa “Tesco Bags of Help” para ampliar el “Parque de Esculturas Corby”. Esta donación se utilizó para esta señalización y también para la instalación actual de dos generosos obsequios:

El primer regalo es la obra “Corby Heritage” del escultor de Corby Ray Andrew. Este trabajo incorpora madera de Rockingham Forest, acero de Stewarts y Lloyds y ladrillo de la Corby Brick Company (1878-1911).

El segundo regalo es la obra “Heron Tree” donado por Cooney Marine de Kettering and Poole. James Cooney admiró el trabajo de la HD Media Community Interest Company con sede en Oakley Vale, cuyos miembros jóvenes de la compañía filmaron el diseño y la instalación de la inicial obra de arte. Así pues, nos ofreció un “árbol” escultural fabricado en Kettering siguiendo un proceso único en acero inoxidable.

Artistas voluntarios de la asociación The Rooftop Arts Center de Corby, dirigidos por Richard Harrison, Warren Shaw y Dinah Kazakoff, desarrollaron los conceptos de “Heron Tree” en consulta con los residentes de Oakley Vale.

La señalización de la escultura fue donada por TATA Steel y construida por aprendices del Tresham College y dirigidos por Dan Barker, entonces Jefe de Ingeniería y Vehículos Motorizados.